| Contact
 | Kosten
 | Lid worden
 | Proefles
 | 
Zoeken in de site
 | Zwemtijden

Locatie: > Home > Algemeen > De-vereniging > Huishoudelijk-reglement

Huishoudelijk reglement

 Download de getekende versie (PDF). 

Versie 23 januari 2019


Inhoudsopgave
Artikel 1. DOEL VAN DE VERENIGING 3
Artikel 2. LEDEN 3
Artikel 3. BEGUNSTIGERS 4
Artikel 4. MEDEWERKERS 4
Artikel 5. AANNAMEBELEID MEDEWERKERS 5
Artikel 6. ERELEDEN 6
Artikel 7. MEDEWERKERS IN RUSTE 6
Artikel 8. BESTUUR 6
Artikel 9. COMMISSIE ZWEMMEN (CZ) 7
Artikel 10. COMMISSIE EVENEMENTEN (CE) 8
Artikel 11. COMMISSIE WEDSTRIJDZWEMMEN (CW) 8
Artikel 12. COMMISSIE SYNCHROONZWEMMEN EN FIGUURDRIJVEN (CSF) 9
Artikel 13. COMMISSIE COMMUNICATIE EN MEDIA (CCM) 10
Artikel 14. COMMISSIE VRIJWILLIGERS (CVW) 10
Artikel 15. ONDERSTEUNENDE MEDEWERKERS 11
Artikel 16. PROBLEMATIEK EN GESCHILLEN 11
Artikel 17. ALGEMENE LEDENVERGADERING 11
Artikel 18. KASCOMMISSIE 12
Artikel 19. SAMENWERKING COMMISSIES 12
Artikel 20. OPHEFFING COMMISSIE 13
Artikel 21. STRAFFEN 13
Artikel 22. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 13

Artikel 1. DOEL VAN DE VERENIGING
    a. De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen, alsmede het bevorderen van de zwemsport in diverse verschijningsvormen zoals:
    1. Elementair zwemmen.
    I. Het Zwem-ABC (Nationale Platform Zwembaden / NRZ en/of gelijkwaardig),
    II. Opleidingen voor hogere zwemvaardigheden,
    III. Diverse keuzepakketten zoals:,
    • Snorkelduiken,
    • Springen van de plank,
    • Wereld zwemslagen,
    • Survival.
    2. Zwemmen voor volwassenen.
    3. Trimzwemmen.
    4. Wedstrijdzwemmen.
    5. Synchroonzwemmen en figuurdrijven.

    b. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
        1. Het aanbieden van zwemlessen, trainingen en recreatief zwemmen voor onze leden en de mogelijkheid tot het behalen van diverse zwemdiploma’s.
        2. Lid te zijn van de Nederlandse Culturele Sportbond, hierna te noemen de "NCS".
        3. Deel te nemen aan de door de NCS georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden.
        4. Zelf wedstrijden op het gebied van de zwemsport of andere vormen daarvan te organiseren.
        5. Het opleiden van medewerkers.
        6. Het organiseren van evenementen.
Artikel 2. LEDEN
    a. Leden gaan bij inschrijving akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement welke ter inzage staan op de verenigingswebsite. Leden ontvangen op verzoek een afschrift hiervan.
    b. Leden kunnen deelnemen aan een of meerdere activiteiten binnen de vereniging tegen de daarvoor geldende contributieregeling welke in de algemene ledenvergadering worden vastgesteld.
    c. Het aantal betalingstermijnen van de contributie wordt door het bestuur vastgesteld.
    d. Een lid dat contributieachterstand heeft, kan uitgesloten worden van deelname aan activiteiten van de vereniging.
    e. Om bijzondere redenen, ter beoordeling door het bestuur, kan uitstel van betaling van de contributie worden verleend.
    f. Bij bepaalde activiteiten kan deelname van niet-leden worden toegestaan. De kosten hiervoor worden door het bestuur vastgesteld voor leden en niet-leden.
    g. Het bestuur houdt een administratie bij, waarin de persoonsgegevens van de leden zijn opgenomen.
    h. Het bestuur houdt zich het recht voor om gebruik te maken van deze persoonsgegevens voor verenigingsactiviteiten.
    i. Leden en/of ouders of wettelijke vertegenwoordigers van leden die grensoverschrijdend gedrag vertonen wordt onmiddellijk de toegang tot de locaties ontzegd en/of op non-actief gesteld. Eventueel kunnen ook straffen worden opgelegd (zie artikel 21 van dit reglement).
Artikel 3. BEGUNSTIGERS
    a. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die hen in de statuten zijn toegekend of opgelegd.
Artikel 4. MEDEWERKERS
    a. Medewerkers zijn leden die regelmatig werk in de vereniging verrichten: als bestuurslid, als lid van een vaste commissie (zie artikel 8 lid i van dit reglement) of als medewerker op andere wijze.
    b. Alle medewerkers van de vereniging conformeren zich aan:
    1. Alle wettelijke eisen die hiertoe gesteld worden,
    2. De gedragscode zwembadbranche, waarvan aan alle medewerkers een afschrift wordt verstrekt.
    c. Voor medewerkers die zich niet houden aan de gedragscode en/of grensoverschrijdend gedrag vertonen geldt eenzelfde behandeling als voor leden (zie artikel 2 lid i van dit reglement).
    d. Alle medewerkers dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor het risicogebied “vrijwilligers werkzaam met minderjarigen of met mensen met een verstandelijke beperking” te verstrekken aan de vereniging.
    e. Voor alle medewerkers die geldmiddelen van de vereniging beheren, moet ook een VOG voor het risicogebied “geld” in het bezit zijn van de vereniging.
    f. De VOG zoals beschreven in lid d en e dient periodiek (minimaal elke vijf jaar) opnieuw aangevraagd en overlegd te worden. Indien een medewerker deze VOG niet (meer)  kan overleggen, kan deze medewerker zijn/haar functie niet (langer) uitoefenen.
    g. Alle vacante functies worden door het bestuur aan de leden openbaar gemaakt via de verenigingswebsite, nieuwsbrief of op andere wijze, met de bijbehorende functieomschrijving.
    h. De vereniging voert een aannamebeleid voor medewerkers (zie artikel 5 van dit reglement).
    i. De medewerkers hebben recht op een gereduceerde lidmaatschapscontributie voor zichzelf en voor hun kinderen tot en met 17 jaar. Zij hebben ook jaarlijks recht op een kerstattentie en een medewerkersfeest.
    j. Medewerkers dienen hun functie conform de voor hen geldende functieomschrijving te vervullen.
Artikel 5. AANNAMEBELEID MEDEWERKERS
    a. Iedere kandidaat-medewerker heeft een oriënterend gesprek met een afgevaardigde van het bestuur en de voorzitter van de commissie waarbinnen de kandidaat-medewerker werkzaam wil zijn. Eventueel doet het bestuur navraag naar de achtergrond van de kandidaat. Als dit een positieve uitkomst heeft, voor beide partijen, dan treedt de sollicitatieprocedure in werking:
    1. De kandidaat-medewerker reageert op een vacante functie met de daarbij behorende functieomschrijving,
    2. Er wordt een sollicitatieronde gehouden door de voorzitter en een lid van de commissie,
    3. De commissie brengt advies uit over de kandidaat / kandidaten aan het bestuur,
    4. Het bestuur neemt, in overleg met de commissie, een beslissing over welke kandidaat de functie zal invullen,
    5. Alle kandidaten worden ingelicht over het besluit.
    b. Nieuwe medewerkers dienen een VOG, zoals beschreven in artikel 4 lid d en e, van niet ouder dan zes maanden te overleggen.
    c. Alle niet door de algemene ledenvergadering benoemde medewerkers worden door het bestuur benoemd en hebben een proeftijd van zes maanden.
    d. Tijdens en aan het eind van de proeftijd is er een terugkoppeling tussen de commissie en het bestuur over het functioneren van de kandidaat.
    e. Aan het einde van de proeftijd beslist het bestuur in overleg met de commissie of de kandidaat voldoet. De kandidaat wordt door de voorzitter van de commissie op de hoogte gebracht van de uitkomst.
    f. Bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering.
    g. De bestuursleden hebben een termijn van drie jaar en kunnen zich herkiesbaar stellen.
    h. Alleen de voorzitter wordt gekozen in functie.
    i. De overige bestuursleden verdelen in de eerst volgende bestuursvergadering na de algemene ledenvergadering onderling de overige functies en communiceren dit naar de leden van de vereniging.
Artikel 6. ERELEDEN
    a. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat 'erelid' verlenen.
    b. De ereleden worden op een bijzondere ledenlijst vermeld. Ze hebben dezelfde rechten als medewerkers, hoeven geen lidmaatschapscontributie te betalen en mogen gratis deelnemen aan één zwemactiviteit.
Artikel 7. MEDEWERKERS IN RUSTE
        a. Een commissie kan een medewerker die niet langer zijn/haar werkzaamheden voor die commissie kan verrichten, aan het bestuur voordragen voor het predicaat medewerker in ruste.
        b. Medewerkers in ruste blijven lid van de vereniging tegen een gereduceerde lidmaatschapscontributie.
Artikel 8. BESTUUR
    a. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester (dagelijks bestuur) en enkele leden.
    b. Ieder bestuurslid dient met naam en functie te worden aangemeld bij de Kamer van Koophandel.
    c. Het bestuur benoemt een bestuurslid tot vicevoorzitter, die de taak van de voorzitter bij afwezigheid overneemt.
    d. De voorzitter leidt de bestuursvergadering, de algemene ledenvergadering en de medewerkersvergaderingen. Ook heeft de voorzitter  het recht inzage te nemen van alle bescheiden, boeken enz. van de vereniging, berustende bij en onder beheer van ieder bestuurslid en van de commissies.
    e. Het bestuur zorgt voor de stipte naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en de gedragscode, alsmede voor de uitvoering van alle besluiten in de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen genomen.
    f. De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie, het verzenden van uitnodigingen voor de vereniging, het bijhouden van de notulen van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, het samenstellen van het jaarverslag en de verzorging van het archief.
    g. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging, ontvangt alle inkomsten en doet alle uitgaven. Over dit beheer is verantwoording verschuldigd aan het bestuur en de algemene ledenvergadering. Hij/zij stelt jaarlijks de begroting op in samenspraak met de diverse begrotingshouders.
Voor uitgaven, welke een bedrag van tweehonderd euro te boven gaan, is de goedkeuring van het bestuur nodig, behalve als de uitgave als zodanig is omschreven in de begroting.
    h. Bij afwezigheid van de voorzitter, secretaris of penningmeester worden zodanige maatregelen genomen door het bestuur, dat de normale gang van zaken doorgang zal vinden.
    i. Het bestuur laat zich bijstaan door vaste commissies, zoals:
    1. Commissie zwemmen CZ,
    2. Commissie evenementen CE,
    3. Commissie wedstrijdzwemmen CW,
    4. Commissie communicatie en media CCM,
    5. Commissie synchroonzwemmen en figuurdrijven CSF,
    6. Commissie Vrijwilligers CVW.
    j. De belangen van de vaste commissies worden in het bestuur behartigd door een bestuurslid, dit bestuurslid behartigt ook de belangen van het bestuur in de vaste commissie. Een bestuurslid kan meer dan één vaste commissie vertegenwoordigen.
    k. De organisatie van de diverse activiteiten van de vaste commissies geschiedt namens het bestuur. Bijzondere activiteiten kunnen door het bestuur aan een vaste commissie worden opgedragen, ook kan het bestuur hiervoor een aparte werkgroep samenstellen. Commissies en werkgroepen zijn verantwoording schuldig aan het bestuur.
    l. Het bestuur heeft het recht de vergaderingen van de commissies bij te wonen.
    m. Het bestuur komt op regelmatige basis bij elkaar.
    n. Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen.
    o. Zo nodig worden vergaderingen met medewerkers gehouden.
    p. Na afloop van een verenigingsjaar brengt het bestuur verslag uit aan de algemene ledenvergadering over haar activiteiten gedurende dat verenigingsjaar.
Artikel 9. COMMISSIE ZWEMMEN (CZ)
    a. De commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, uurleiders, coördinator opleiding, vertegenwoordiger van de werkgroep diplomazwemmen en vertegenwoordiger van de opleiders.
    b. De commissie kiest uit een van zijn leden een vicevoorzitter, die de taak van de voorzitter bij afwezigheid overneemt, deze naam wordt bekend gemaakt aan het bestuur.
    c. De commissie komt op regelmatige basis bij elkaar.
    d. De commissie heeft tot taak uit eigen beweging of op verzoek het bestuur te adviseren in zwemtechnische en organisatorische zaken, betreffende het elementaire zwemmen.
    e. De commissie heeft het algemeen toezicht op het elementaire zwemmen, zowel organisatorisch als zwemtechnisch.
    f. De commissie is verantwoordelijk voor de zwemtechnische opleidingen binnen de vereniging betreffende het elementaire zwemmen, trimzwemmen en zwemmen voor volwassenen (zie artikel 1 lid a van dit reglement).
    g. De commissie wordt ondersteund door de werkgroep diplomazwemmen. Deze werkgroep is belast met het organiseren en uitvoeren van het diplomazwemmen van deze commissie.De commissie beoordeelt of personen geschikt zijn voor zwemtechnische opleiding en brengt een advies uit aan het bestuur.
    h. Na afloop van een verenigingsjaar brengt de commissie verslag uit aan het bestuur over haar activiteiten gedurende dat verenigingsjaar.
    i. Inkomsten die door de commissie verworven zijn en niet onder de begrotingsposten vallen, komen geheel ten goede aan de gehele commissie. De besteding van deze gelden gebeurt in overleg met het bestuur.
Artikel 10.  COMMISSIE EVENEMENTEN (CE)
    a. De commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en overige leden, waarvan minimaal drie leden meerderjarig zijn.
    b. De commissie kiest uit een van zijn leden een vicevoorzitter, die de taak van de voorzitter bij afwezigheid overneemt, deze naam wordt bekend gemaakt aan het bestuur.
    c. De commissie komt op regelmatige basis bij elkaar.
    d. De commissie stimuleert, leidt en organiseert activiteiten, niet noodzakelijkerwijs gebonden aan het doel van de vereniging, (Zie artikel 1 lid a van dit reglement) voor leden en niet-leden.
    e. Na afloop van een verenigingsjaar brengt de commissie verslag uit aan het bestuur over haar activiteiten gedurende dat verenigingsjaar.
    f. Inkomsten die door de commissie verworven zijn en niet onder de begrotingsposten vallen, komen geheel ten goede aan de gehele commissie. De besteding van deze gelden gebeurt in overleg met het bestuur.
Artikel 11. COMMISSIE WEDSTRIJDZWEMMEN (CW)
    a. De commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en vertegenwoordigers van het wedstrijdzwemmen.
    b. De commissie kiest uit een van zijn leden een vicevoorzitter, die de taak van de voorzitter bij afwezigheid overneemt, deze naam wordt bekend gemaakt aan het bestuur.
    c. De commissie komt op regelmatige basis bij elkaar.
    d. De commissie heeft tot taak uit eigen beweging of op verzoek het bestuur te adviseren in zwemtechnische en organisatorische zaken, betreffende het wedstrijdzwemmen.
    e. De commissie heeft het algemeen toezicht op het wedstrijdzwemmen, zowel organisatorisch als zwemtechnisch.
    f. De commissie beoordeelt of personen geschikt zijn voor zwemtechnische opleiding en brengt een advies uit aan het bestuur.
    g. De commissie wordt ondersteund door een werkgroep. De werkgroep ontlast de commissie met betrekking tot niet zwemtechnische taken.
    h. Na afloop van een verenigingsjaar brengt de commissie verslag uit aan het bestuur over haar activiteiten gedurende dat verenigingsjaar.
    i. Inkomsten die door de commissie of de werkgroep (zie lid e) verworven zijn en niet onder de begrotingsposten vallen, komen geheel ten goede aan de gehele commissie. De besteding van deze gelden gebeurt in overleg met het bestuur.
Artikel 12. COMMISSIE SYNCHROONZWEMMEN EN FIGUURDRIJVEN (CSF)
    a. De commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en vertegenwoordigers van het synchroonzwemmen en figuurdrijven.
    b. De commissie kiest uit een van zijn leden een vicevoorzitter, die de taak van de voorzitter bij afwezigheid overneemt, deze naam wordt bekend gemaakt aan het bestuur.
    c. De commissie komt op regelmatige basis bij elkaar.
    d. De commissie heeft tot taak uit eigen beweging of op verzoek het bestuur te adviseren in zwemtechnische en organisatorische zaken, betreffende het synchroonzwemmen en figuurdrijven.
    e. De commissie heeft het algemeen toezicht op het synchroonzwemmen en figuurdrijven, zowel organisatorisch als zwemtechnisch.
    f. De commissie beoordeelt of personen geschikt zijn voor zwemtechnische opleiding en brengt een advies uit aan het bestuur.
    g. Na afloop van een verenigingsjaar brengt de commissie aan het bestuur verslag uit over haar activiteiten gedurende dat verenigingsjaar.
    h. Inkomsten die door de commissie verworven zijn en niet onder de begrotingsposten vallen, komen geheel ten goede aan de gehele commissie. De besteding van deze gelden gebeurt in overleg met het bestuur.
Artikel 13. COMMISSIE COMMUNICATIE EN MEDIA (CCM)
    a. Deze commissie bestaat uit een voorzitter en een aantal leden.
    b. De commissie kiest uit een van zijn leden een vicevoorzitter, die de taak van de voorzitter bij afwezigheid overneemt, deze naam wordt bekend gemaakt aan het bestuur.
    c. De commissie komt op regelmatige basis bij elkaar.
    d. De commissie verzorgt de communicatie van de vereniging, bijvoorbeeld door:
    1. Het uitgeven van een informatieboekje,
    2. Het uitgeven van nieuwsbrieven,
    3. Het beheren van de verenigingswebsite,
    4. Het informeren van leden via e-mail en/of SMS.
    e. Na afloop van een verenigingsjaar brengt de commissie aan het bestuur verslag uit over haar activiteiten gedurende dat verenigingsjaar.
    f. Inkomsten die door de commissie verworven zijn en niet onder de begrotingsposten vallen, komen geheel ten goede aan de gehele commissie. De besteding van deze gelden gebeurt in overleg met het bestuur.
Artikel 14. COMMISSIE VRIJWILLIGERS (CVW)
    a. Deze commissie bestaat uit een voorzitter en een aantal leden.
    b. De commissie kiest uit een van zijn leden een vicevoorzitter, die de taak van de voorzitter bij afwezigheid overneemt, deze naam wordt bekend gemaakt aan het bestuur.
    c. De commissie komt op regelmatige basis bij elkaar.
    d. De commissie komt op voor de belangen van de vrijwilligers, bijvoorbeeld door:
    1. Het onderhouden van een vrijwilligersbeleid,
    2. Het onderhouden van een lief en leed beleid,
    3. Het in kaart brengen van frustraties en problemen van vrijwilligers,
    4. Het onderhouden van een beloningsbeleid,
    5. Het proberen te behouden van vrijwilligers,
    6. Het werven van vrijwilligers.
    e. Na afloop van een verenigingsjaar brengt de commissie aan het bestuur verslag uit over haar activiteiten gedurende dat verenigingsjaar.
    f. Inkomsten die door de commissie verworven zijn en niet onder de begrotingsposten vallen, komen geheel ten goede aan de gehele commissie. De besteding van deze gelden gebeurt in overleg met het bestuur.
Artikel 15. ONDERSTEUNENDE  MEDEWERKERS
        a. Ondersteunende medewerkers zijn medewerkers die het bestuur en/of een vaste commissie ondersteunen.
        b. Ondersteunende functies zijn bijvoorbeeld:
    1. Ledenadministratie,
    2. Toegangscontrole,
    3. Officials,
    4. Garderobemedewerker,
    5. Materiaalbeheer.
        c. Deze medewerkers maken geen deel uit van het bestuur of vaste commissie waaraan zij ondersteuning verlenen.
Artikel 16. PROBLEMATIEK EN GESCHILLEN
        a. Bij problemen (en/of geschillen) kan een lid zich beroepen op onze vertrouwenscontactpersoon welke bereikbaar is via het e-mailadres:
vertrouwenspersoon@tilburgsewatervrienden.nl
Deze informatie zal beschikbaar worden gemaakt via de verenigingswebsite en het informatieboekje.
        b. Dit contactadres zal kenbaar worden gemaakt aan alle leden en medewerkers. Bij wijzingen en / of aanpassingen zal hiervan melding worden gemaakt.
        c. Indien er geen bevredigend antwoord of onvoldoende afhandeling is verkregen kan men terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de NCS. Het adres kan verkregen worden via de website van de NCS (www.sport4all.nl).
Artikel 17. ALGEMENE LEDENVERGADERING
        a. De agenda van de algemene ledenvergadering bevat (conform artikel 17 lid 5 van de statuten) ten minste de volgende agendapunten:
    1. Opening vergadering,
    2. Mededelingen voorzitter,
    3. Ingekomen stukken,
    4. Vaststelling agenda,
    5. Vaststelling van verslag vorige algemene ledenvergadering,
    6. Jaarverslag van het bestuur en commissies,
    7. Bestuursbeleid,
    8. Huldiging jubilarissen,
    9. Verslag penningmeester,
    10. Verslag kascommissie,
    11. Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten,
    12. Vaststelling van de contributie,
    13. Vaststelling van de begroting,
    14. Benoeming bestuursleden,
    15. Benoeming kascommissie,
    16. Voorstellen,
    17. Rondvraag,
    18. Sluiting.
        b. Een algemene ledenvergadering dient minimaal zes weken van te voren te worden aangekondigd.
        c. Elk lid kan schriftelijk voorstellen indienen ter behandeling in een algemene ledenvergadering. Dergelijke voorstellen moeten minimaal vier weken voor de algemene ledenvergadering in het bezit zijn van de secretaris.
        d. Minimaal twee weken voor aanvang van de algemene ledenvergadering worden de stukken openbaar gemaakt en op verzoek worden toegezonden aan de leden.
        e. Kandidaten voor een bestuursfunctie dienen een schriftelijke bereidheidsverklaring aan de secretaris te zenden, minimaal één week voor de algemene ledenvergadering.
        f. Bij de aanvang van de algemene ledenvergadering tekenen alle aanwezige stemgerechtigde leden een presentielijst.
Artikel 18. KASCOMMISSIE
    a. De commissie kan voor het vervullen van haar taken een beroep doen op een extern financieel adviseur, eventuele kosten worden gedragen door de vereniging.
    b. Bij tussentijds aftreden of overlijden van de penningmeester controleert de commissie binnen drie weken de kas en boeken en brengt daarvan onmiddellijk verslag uit aan het bestuur in een rapport door alle commissieleden ondertekend.
    c. Indien de commissie bij onderzoek onregelmatigheden constateert, dan wordt daarvan rapport opgemaakt, dat binnen acht dagen wordt verzonden aan de secretaris van de vereniging.
    d. De commissie is gerechtigd om naast de jaarlijkse kascontrole een tussentijdse controle uit te oefenen.
Artikel 19. SAMENWERKING COMMISSIES
a. Als een door een commissie georganiseerd evenement ook gedeeltelijk op het terrein van een andere commissie ligt, dan werken deze commissies samen. De organiserende commissie is dan met de leiding belast.
Artikel 20. OPHEFFING COMMISSIE
a. Wanneer een commissie wordt opgeheven is een daarvoor aan te wijzen persoon van die commissie verplicht om alle bescheiden en eventuele gelden binnen veertien dagen in te leveren bij de secretaris respectievelijk bij de penningmeester van de vereniging.
Artikel 21. STRAFFEN
                a. Indien een lid zich niet houdt aan zijn verplichtingen jegens de vereniging (zie artikel 7 van de statuten en artikel 2 van dit reglement), kunnen de volgende maatregelen of straffen worden opgelegd:
    1. Berisping,
    2. Boete tot een maximum van € 50,
    3. Verhalen van de hieruit voortvloeiende kosten,
    4. Schorsing,
    5. Royement (ontzetting uit het lidmaatschap).
    b. Het bestuur beslist of aangifte wordt gedaan bij de politie/justitie.
    c. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van een jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
    d. Van een door de vereniging opgelegde schorsing kan de betrokkene binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving van het bestuur in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
    e. Voor in het beroep gaan tegen een royement, zie artikel 9 lid 2 van de statuten.
Artikel 22. HUISHOUDELIJK REGLEMENT
        a. Alleen de algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, bij meerderheid van stemmen.
        b. Het huishoudelijk reglement bevat regels die gelden binnen de vereniging, deze mogen niet in strijd zijn met de wet en de statuten.
        c. Het bestuur maakt het huishoudelijk reglement bekend aan de leden door publicatie in een informatieboekje, een nieuwsbrief, de verenigingswebsite of andere wijze.
        d. Waar de wet noch de statuten noch het huishoudelijk reglement in voorziet beslist het bestuur.


Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond
Koninklijk goedgekeurd 31-12-1971
Telefoon: 06 - 53 77 64 24
E-mail: gebruik ons contactformulier
Postadres: Postbus 5, 5000 AA Tilburg
Kamer van Koophandel nummer: 40258678
IBAN voor contributie: NL91 INGB 0001 9456 57


WhatsApp Facebook

© 2021 Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden
Voor het laatst aangepast op dinsdag 30 november 2021.