| Contact
 | Kosten
 | Lid worden
 | Proefles
 | 
Zoeken in de site
 | Zwemtijden

Locatie: > Home > Algemeen > De-vereniging > Privacyplan

Privacyplan

1 Inleiding

De Tilburgse Watervrienden hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en doen er zo veel mogelijk aan om de privacy te waarborgen. Daarom gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit document beschrijft wat wij doen om de persoonsgegevens van de leden zo goed mogelijk te beschermen.

2 Algemene richtlijnen

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document.

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

We vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens adequaat is.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Wij brengen onze leden op de hoogte van hun rechten omtrent hun persoonsgegevens en wij respecteren deze rechten.

3 Waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens van onze leden worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Voor de bovenstaande doeleinden gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

Indien van toepassing:

4 Verstrekking aan derden

De gegevens van onze leden kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internet omgeving.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien een lid hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

5 Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

6 Bewaartermijn

De Tilburgse Watervrienden bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

7 Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

8 Rechten van leden omtrent hun persoonsgegevens

Leden hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van hen ontvangen hebben.

Tevens kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook hebben leden het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan henzelf of in opdracht direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

9 Klachten

Mocht er een klacht zijn over de verwerking van persoonsgegevens en komen wij er samen met de klager niet uit, hebben de leden altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond
Koninklijk goedgekeurd 31-12-1971
Telefoon: 06 - 53 77 64 24
E-mail: gebruik ons contactformulier
Postadres: Postbus 5, 5000 AA Tilburg
Kamer van Koophandel nummer: 40258678
IBAN voor contributie: NL91 INGB 0001 9456 57


WhatsApp Facebook Instagram

© 2022 Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden
Voor het laatst aangepast op zaterdag 18 december 2021.