| Contact
 | Kosten
 | Lid worden
 | Proefles
 | 
Zoeken in de site
 | Zwemtijden

Locatie: > Home > Zwemles > Zwemlesplan

Zwemlesplan

 

  Begrippen

Medewerker

Ieder lid van de vereniging dat een lesgevende en/of ondersteunende functie heeft binnen de

zwemvereniging. In dit document gelden functionarissen eveneens als medewerker.

 

Toezichthouder

Iedere medewerker die met toezicht houdende werkzaamheden is belast en in bezit is van de

vaardigheid zwemmend redder.

 

Hulp-toezichthouder

Iedere medewerker die met toezicht houdende werkzaamheden is belast maar niet over de

vaardigheid zwemmend redder beschikt.

 

EHBO-er

Medewerkers die in het bezit zijn van geldig diploma eerste hulp, te weten:

- Eerste hulp diploma oranje kruis

- BHV-certificaat

- BIG-registratie verpleegkundige/arts

 

Instructeur/trainer

Iedere medewerker belast met een lesgevende taak en in het bezit van een van de volgende diploma’s:

- Zwemleider A

- Zwemleider A+

- Zwemleider B

- Certificeerbare eenheid Lesgever Zwem-ABC

- Zwemonderwijzer

- Instructeur 3 Reddingsbrigade Nederland

- L.O./M.O. akte lichamelijke opvoeding

- C.I.O.S-diploma met aantekening zwemonderwijs

Voor synchroonzwemmen en figuurdrijven: opleiding synchroonzwemmen.

 

Assistent-instructeur

Iedere medewerker die onder supervisie van een instructeur belast is (helpt) met een lesgevende taak.

 

Uurleider

De toezichthouder/instructeur die aangesteld is als verantwoordelijke voor een zwembassin tijdens een bepaalde periode. De uurleider is belast met de aansturing van de instructeurs/toezichthouders en heeft daartoe de algemene leiding over een bassin. Een uurleider dient minimaal over de kwalificatie “instructeur” of “trainer” te beschikken. Indien een uurleider niet over deze kwalificatie beschikt dient er tenminste één andere medewerker aanwezig te zijn die hierover wel beschikt.
 

Controlemedewerker

Medewerkers die belast zijn met het controleren van de lidmaatschapspassen van leden van de vereniging. Ook zijn deze medewerkers het eerste aanspreekpunt voor leden en ouders/verzorgers van leden die vragen, opmerkingen of klachten hebben.

 

Garderobemedewerker

Medewerkers die belast zijn met het houden van toezicht bij de kleedkamers en douches. Deze taak kan gecombineerd worden met die van controlemedewerker.

 

1Inleiding

Zwemlessen vormen een belangrijk onderdeel van het activiteitenaanbod van de Tilburgse Watervrienden. Bij deze zwemlessen zie je graag dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen en iedereen op dezelfde manier lesgeeft. Om dit te realiseren, is het lesplan ontwikkeld. Het lesplan is een plan van en voor het team van instructeurs. Het lesplan heeft de volgende functies:

• Verantwoording

• Sturing

• Vernieuwing

1.1Verantwoording

Door de doelstellingen, uitgangspunten, organisatie, werkwijze en uitvoering van de zwemlessen op papier te zetten - te legitimeren - is het mogelijk verantwoording af te leggen aan alle betrokkenen, zowel intern als extern (ouders, gemeente, inspectie e.d.). Hiermee wordt duidelijkheid gegeven waarvoor de vereniging staat.

1.2Sturing

Het lesplan is voor het bestuur, de commissie zwemmen en de instructeurs een praktisch hulpmiddel dat het handelen stuurt. Het zorgt er voor dat alle betrokkenen vanuit dezelfde visie werken en dat er een eenduidige invulling wordt gegeven aan de dagelijkse praktijk. Het lesplan geeft ondersteuning en schept een context waarbinnen onderlinge afstemming mogelijk wordt en verschillen in werkwijze bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Het moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn wat de visie, doelstellingen en uitgangspunten betekenen voor de inrichting van de organisatie en de praktische uitvoering van de zwemlessen.

1.3Vernieuwing

Het lesplan is geen statisch, maar een ‘levend’ document. Voor het bestuur, de commissie zwemmen en de instructeurs vormt het de basis om het werk te bespreken, te evalueren en zo nodig bij te stellen. Ook bij scholingsactiviteiten komt dit document regelmatig aan de orde. Het lesplan geeft een kader waarbinnen nieuwe ontwikkelingen kunnen worden geplaatst. Bijstelling zal met alle betrokkenen plaatsvinden.

  2Doelstelling en uitgangspunten

De Tilburgse Watervrienden probeert kwalitatief goed zwemonderwijs te bieden tegen een aantrekkelijke prijs. Daarbij wordt op een speelse en ontspannende manier les gegeven, waarbij de leerlingen centraal staan. Dit houdt in dat er met veel plezier maar toch hardwerkend zwemmen geleerd wordt.

Alle medewerkers die zwemlessen geven aan zowel junioren (4 t/m 15 jaar) als volwassenen (vanaf 16 jaar) zijn gediplomeerd. Assistent instructeurs en instructeurs in opleiding worden altijd ondersteund en begeleid door gediplomeerde instructeurs. Alle opleidingen zijn erkend door de Nederlands Culturele Sportbond, waarbij onze vereniging aangesloten is. De diploma's zwemleider A+ zijn erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Alle medewerkers van de Tilburgse Watervrienden zijn vrijwilligers en zijn in het bezit van een maximaal vier jaar oude Verklaring Omtrent Gedrag met het voor hen relevante profiel.

Alle lessen en trainingen worden gegeven in de Nederlandse taal, leerlingen moeten de Nederlandse taal voldoende beheersen om de opdrachten en aanwijzingen te begrijpen.

2.1Leden

Bij de zwemlesactiviteiten van de Tilburgse Watervrienden zijn de leden in vijf hoofdcategorieën onder verdeeld:

 1. De elementaire zwemmers (voor 4 tot 16 jarigen)

 2. Volwassenen (vanaf 16 jaar)

 3. Synchroonzwemmers

 4. Wedstrijdzwemmers

 5. Senioren (vanaf 40 jaar)

   

Deze hoofdcategorieën vergen allemaal een eigen aanpak.

 

Bij de elementaire zwemmers is van belang dat er veel in kleine groepen wordt gewerkt en dat de les wordt aangepast aan de leeftijd van het kind. Daarnaast zijn ook de ouders hier heel belangrijk. Zij dienen dan ook betrokken te worden bij het zwemmen door middel van kijklessen en persoonlijk contact over de vorderingen van het kind.

 

Naarmate de leeftijd en zwemvaardigheid vordert, is het mogelijk om meer klassikaal les te geven in grotere groepen. Waar bij de elementaire zwemmers nog vooral het behalen van een diploma van belang is, zie je bij de overige groepen dat de mensen echt komen als hobby en voor sociale contacten. Hier dient tijdens de lessen steeds rekening mee gehouden te worden.

 

Één van de regels die tenslotte op iedereen van toepassing is, is dat je sneller leert als het leuk is. Zorgen voor leuke en uitdagende lessen is daarom een essentieel element voor alle zwemlessen.

 

2.2Accommodaties

De aard van de accommodatie bepaalt in grote mate de wijze waarop zwemles gegeven kan worden. De Tilburgse Watervrienden maken gebruik van de zwembaden van Sportbedrijf Tilburg:

- Drieburcht

- Reeshof

- Incidenteel Stappegoor

Deze zwembaden zijn uitgerust met meerdere baden, waarvan de meeste met een beweegbare bodem. Daarmee zijn de accommodaties uitermate geschikt voor het geven van zwemles.

2.3Veiligheid

Nederland is een waterrijk land. Zwemles is belangrijk om verdrinkingsgevaar tegen te gaan. Daar kan niet vroeg genoeg mee gestart worden. Zwemvaardigheid wordt echter alleen verkregen door als onervaren “zwemmer” in een relatief “veilige” omgeving te oefenen en te leren.

 

Bij de zwemlessen is “veiligheid” één van de belangrijkste (zo niet het belangrijkste) element. Daarom is het belangrijk dat de lessen worden afgesloten met een toetsing van de zwemvaardigheid. Belangrijk element hierin is een toetsing op door (externe) deskundigen vastgestelde en algemeen erkende eindtermen.

 

Naast veiligheid in de context van “verdrinkingsgevaar” speelt veiligheid nog op een andere manier een rol, namelijk een voor de leerling veilig (zwemles) “klimaat” waarbij ook bescherming tegen ongewenst gedrag een rol speelt.

2.4Financieel kader

De Tilburgse Watervrienden is opgericht om zwemles te bieden aan iedereen. Belangrijk speerpunt daarbij is dat de zwemlessen voor iedereen betaalbaar moeten blijven. Dit zorgt voor een relatief klein budget waarbinnen de Tilburgse Watervrienden moet zien te opereren. Wel is belangrijk dat we blijven investeren om ons zo voldoende te kunnen onderscheiden ten opzichte van andere zwemlesaanbieders en we een goed zwemlesproduct kunnen blijven bieden.

2.5Visie op het zwemonderwijs

Bij al onze lessen staan twee dingen voorop: plezier en kwaliteit. Wij zwemmen in kleine groepen waardoor iedereen precies die aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft. Tijd voor een volgende stap? Wij plaatsen onze zwemmers op individuele basis in een andere groep. Daarnaast bieden onze les- en trainingsprogramma’s ruimte voor plezier en ontspanning. Alleen dan bereik je het optimale resultaat. Wij leiden onze zwemmers op voor de nationaal erkende zwemdiploma’s van de NPZ-NRZ.

2.6Betrokkenheid

De Tilburgse Watervrienden hecht veel waarde aan het welzijn van het kind, dat vertaalt zich naar vele gebieden. De lesgevers proberen de inhoud en organisatie van hun lessen optimaal op het kind af te stemmen, waarbij zij inlevend en warm betrokken zijn. De relatieve kleinschaligheid van de zwemlessen binnen de Tilburgse Watervrienden maken het mogelijk dat de lesgevers de kinderen en de ouders echt “kennen”.

3Elementaire zwemlessen

3.1Inleiding

In dit hoofdstuk staat aangegeven hoe de visie, doelstellingen en uitgangspunten bij de zwemlessen in de praktijk worden ingevuld. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

3.2Methodiek

Al sinds het ontstaan van de vereniging in 1963 geven wij les volgens de welbekende methode van Wiessner, waarbij het watervrij maken op een speelse manier centraal staat. Deze methode gaat uit van het kind, waarbij het kind zelf aangeeft of het klaar is om verder te gaan in het leerproces. Natuurlijk worden de kinderen tijdens de les volop gestimuleerd om zichzelf te ontplooien. Een ander voordeel van deze methode is dat de kinderen gedurende het leerproces ook een goede conditie opbouwen.

 

Wij leiden de kinderen tijdens de elementaire zwemlessen op voor het Zwem-ABC. Het Zwem-ABC is er om tegemoet te komen aan de zwemvaardigheid die men nodig heeft om zich te kunnen redden in de huidige, moderne zwemaccommodaties (bv. subtropische baden). Ook in onze huidige woonomgeving, wonen we vaak dichtbij water.

 

Bij het Zwem-ABC ligt de nadruk op de zwemveiligheid. Hieruit vloeit voort dat de leerlingen niet alleen zwemslagen leren, maar ook andere aspecten zoals onder water zijn, drijven, survival-zwemmen, enz.… Van belang is dat dit voor de leerling op een plezierige manier gebeurt.

 

Het Zwem-ABC is een opleidingsweg, waarbij de diploma’s A en B opstapjes zijn naar het diploma C. Heeft men het diploma C, dan kan men zich een waardige vriend van het water noemen.

 

Om "voldoende" zwemveilig en toegerust te zijn, moet men veel vaardigheden beheersen en daarom is gekozen voor de volgende basiselementen:

Omdat in het Zwem-ABC wordt gewerkt met een logische opbouw, geven wij vanaf de eerste les aandacht aan alle basiselementen. Voor de diploma's A, B en C zijn voor alle basiselementen eindtermen geformuleerd en bestaat het examenprogramma uit onderdelen waarin alle basiselementen worden getoetst. Er is dus sprake van oplopende zwemveiligheid en toerusting.

Bij A en B heeft de leerling al een bepaald niveau bereikt, maar hij of zij mist ook nog een deel.

Diploma A en B zijn stappen op weg naar voldoende zwemveiligheid en toerusting en deze doelstellingen worden bereikt bij het eindpunt, het C-diploma.

 

Bij leden vanaf 4 jaar die beginnen aan de opleidingsweg van het Zwem-ABC wordt gekeken hoe ver ze zijn. In het Zwem-ABC is de opbouw logisch vormgegeven: van kort naar lang; van makkelijk naar moeilijk; van grof naar fijn; steeds hogere eisen aan zwemveiligheid en toerusting.

3.3De kleurcodes

Op weg naar het A-diploma vallen binnen onze vereniging kleurdiploma’s te behalen. Als de leerling een bepaald aantal vaardigheden onder de knie heeft, ontvangt hij/zij een kaartje. Dit kaartje kan bij de controle omgewisseld worden voor een kleurdiploma en het bij dit kleurdiploma horende plaatje. Dit plaatje geeft de kleur aan van de groep waar de leerling in zit.

Er zijn tot het A-diploma zes verschillende groepjes. Dit alles heet binnen de Tilburgse Watervrienden het kleurcodesysteem. Door de uurleider wordt bijgehouden wanneer de leerling een rondje heeft gekregen. Na het diploma A worden de technieken verbeterd, afstanden verlengd, verschillende oefeningen verzwaard en enkele onderdelen toegevoegd tot en met het diploma C.

3.3.1Het voortraject (wit)

3.3.2De beenslagen (groen)

3.3.3De armslagen (geel)

3.3.4Combinatie arm- en beenslagen (oranje)

3.3.5Voorbereiding zwemmen in het diepe (rood)

3.3.6Opleiding voor diploma A (blauw)

3.4Didactiek

De reguliere zwemlessen duren bij de Tilburgse Watervrienden 40 minuten. Binnen dit tijdsbestek is het mogelijk om de 8 basiselementen aan de orde te laten komen. De lescyclus bestaat uit één les in de week.

 

Tijdens de zwemlessen wordt gebruikgemaakt van materialen. De materialen kunnen we indelen in twee groepen:

3.5Pedagogiek

Bij de Tilburgse Watervrienden kunnen kinderen met de zwemles starten als ze vier jaar oud zijn. Bij deze groep moet op een andere manier worden lesgegeven, dan kinderen van bijvoorbeeld 6 jaar. Niet alleen zijn deze kinderen vaak nog speelser, ook motorisch moet er met veel dingen rekening worden gehouden.

3.5.1Kinderen die afwijken van de gemiddelde leerlijn

De methodiek die binnen de Tilburgse Watervrienden wordt gehanteerd gaat ervan uit dat ieder kind uniek is en zich daarom moet kunnen ontwikkelen op eigen snelheid. Bij de Tilburgse Watervrienden hebben we daarom geen vaste groepen. Dit zorgt ervoor dat kinderen op elk moment kunnen doorstromen naar een volgende kleur, zodra ze er klaar voor zijn.

 

Soms kan het voorkomen dat kinderen er erg lang over doen om iets te leren en dus door te stromen.

Toch is het mogelijk dat kinderen te veel (in positieve of negatieve zin) afwijken van het gemiddelde leertraject. Een negatieve afwijking kan veroorzaakt worden door beperkte motorische vaardigheden, concentratieproblemen en leer- en gedragsmoeilijkheden. Indien een kind (te ver) achter dreigt te raken, signaleert de instructeur dat bij de uurleider. De ouders worden geïnformeerd en er wordt een keuze gemaakt uit een aantal alternatieven, zoals:

3.5.2Relatie instructeur - kind

Een kind leert alleen als de situatie waarin hij zich bevindt pedagogisch veilig is, anders is zijn aandacht op iets anders gericht zoals verdriet, boosheid of angst. Het is de taak van de instructeur om ervoor de zorgen dat het kind zich veilig voelt in de omgang met hem/haar en de andere kinderen in de groep.

 

Het creëren van een ontspannen sfeer in de groep is een continu proces. Natuurlijk vraagt het extra aandacht bij de kennismaking, wanneer de instructeur(s) (de groep kinderen, de gang van zaken en het zwembad zelf) nog onbekend zijn voor het kind. Echter ook verder op in de lesperiode zijn er talrijke situaties waarbij het kind zich afvraagt hoe de reactie van de instructeur(s) zal zijn en of hij/zij wel te vertrouwen is.

3.5.3Spel en spelvormen

Spelen is voor kinderen essentieel om te leren. Tijdens het spel zijn de volgende vragen van toepassing op het kind:

 

Dit speelt zich af op een onbewust niveau. Een kind stelt zichzelf die vragen niet. Wanneer een kind geobserveerd wordt in zijn spel zie je deze vragen (elementen) terugkomen. Meestal wordt spelen als beloning ingezet. Spelen geeft voor de instructeur(s) nog een aantal mogelijkheden:

Door spel te observeren bepalen hoe ver het kind is in zijn ontwikkeling en waar zijn interesses liggen.

 

Spelvormen zijn oefeningen om variatie aan te brengen in de leerstof. Het is aan de instructeur(s) om opdrachten dusdanig te verpakken, dat de opdracht voor kinderen uitdagend is en dat kinderen niet in de gaten hebben dat ze de basiselementen van het Zwem ABC aan het oefenen zijn.

 

Lang niet alle ouders begrijpen de functie van spelen. Het is aan de instructeur en het team om ouders hierover te informeren. Uitleg over wat kinderen allemaal leren tijdens een speelse opdracht scheelt een hoop. Bij de Tilburgse Watervrienden wordt veel gespeeld en gebruikgemaakt van speelse werkvormen, omdat de instructeurs zich ervan bewust zijn hoe kinderen leren. Instructeurs krijgen de ruimte om eigen spelmateriaal te ontwikkelen en uit te proberen in de zwemles.

  4Overige zwemlesactiviteiten

Bij de overige zwemlesactiviteiten staan dezelfde begrippen centraal als bij de elementaire zwemlessen: Plezier, betrokkenheid, communicatie, veiligheid, kwaliteitsborging en professionaliteit. De uitwerking hiervan is op een aantal onderdelen verschillend of er is sprake van een aanvulling.

 

Na het behalen van (één of meer) diploma’s van het Zwem-ABC zijn er binnen de vereniging nog een aantal mogelijkheden. Je kunt natuurlijk verder gaan voor de zwemvaardigheidsdiploma’s 1, 2, 3 en de diploma’s 1, 2, 3 van springen van de plank, snorkelen, survival en wereldzwemslagen. De synchroonzwemgroep heeft eigen diploma’s: diploma H t/m A. Daarnaast is er een wedstrijdgroep waar je je conditie kunt trainen en wedstrijden kunt zwemmen. Voor deze onderdelen bestaat (meestal) geen wachtlijst!

4.1De zwemvaardigheidsdiploma’s 1, 2, 3 (basispakketten)

Het niveau van diploma C is vereist om aan deze lessen mee te mogen doen. Het is een vervolg op het huidige Zwem ABC met eenzelfde logische opbouw van makkelijk naar moeilijk. Hierin zit vooral een opbouw van afstanden en dus het werken aan conditie en techniekverbetering. Daarnaast worden nieuwe technieken geoefend, zoals de samengestelde rugslag, vlinderslag, polocrawl (met de bal zwemmen), het zwemmend redden van zowel jezelf als iemand anders (met lange broek en trui/blouse met lange mouwen) en keerpunten en wrikken (synchroon- en figuurzwemmen).

4.2Snorkelen

(Diploma C vereist en mogelijk een vaardigheidsproef.)

Je moet zelf de uitrusting hiervoor meenemen (vinnen, bril en snorkel).

De techniek van het snorkelen wordt aangeleerd evenals enige kennis over de uitrusting. Technieken die aan de orde komen: het te water gaan (schredesprong), aandoen van uitrusting, het onderwater gaan (hoekduik), vervoeren van drenkeling, onderwater parcours en het zwemmen zonder vin of bril. Daarnaast worden er onder water knopen gelegd, via een praatpaal geluisterd naar opdrachten om iets op te duiken of bijv. een buizenstelsel in elkaar zetten. Alles bij elkaar steeds gevarieerde lessen.

4.3Springen van de plank

(Diploma C vereist en mogelijk een vaardigheidsproef.)

Hierbij worden rechtstandige sprongen en zweefsprongen aangeleerd vanuit stand en met aanloop. De sprongen kunnen uitgevoerd worden vanaf de kant en de 1-meterplank. Deze kunnen allen gestrekt, gehurkt of gehoekt worden uitgevoerd. Ook wordt de salto voorover aangeleerd. Verder een aantal technieken welke niet voor de diploma’s beheerst hoeven te worden, zoals achterwaarts springen/draaien.

4.4Survival

(Diploma C vereist en mogelijk vaardigheidsproef)

Dit onderdeel is gericht op het redden van jezelf en anderen in, op en om het water. Er wordt iedere les met kleding gezwommen en ook geoefend hoe de kleding je kan helpen overleven als je te water raakt vanaf bijv. een bootje. Er worden reddingen vanaf de kant en vanuit het water geoefend. Al met al reden genoeg om een keer een proefles te nemen als je jezelf nog veiliger wil voelen in en om het water.

4.5Wereldzwemslagen

(Diploma zwemvaardigheid 3 vereist)

Bij dit zwemvaardigheidsdiploma leren kinderen zwemslagen die over de hele wereld gezwommen worden, zoals bijvoorbeeld de helikopterslag, de Japanse Moroteslag en de Hongaarse crawl. Sommige slagen zijn een nieuwe combinatie van bekende slagen. Voor andere slagen worden nieuwe technieken aangeleerd. Om de zwemvaardigheidsdiploma's Wereldzwemslagen compleet te krijgen is er drie keer diplomazwemmen. Steeds krijgt het kind een diploma.

4.6Synchroonzwemmen en figuurdrijven

(Diploma B vereist en mogelijk een vaardigheidsproef)

Deze sport wordt ook wel ballet in het water genoemd, vooral vanwege de overeenkomsten met ballet. Het is een sierlijke, maar zware sport, want men moet niet alleen de vier zwemslagen (vrije slag, vlinderslag, rugslag en schoolslag) beheersen, maar ook gevoel voor ritme hebben. Een groot deel van de figuren wordt onder water uitgevoerd.

Tijdens de trainingen wordt gewerkt aan het aanleren van nieuwe zwemslagen, stuwen (bewegen met je handen, waardoor je blijft drijven en kunt bewegen in het water) en verschillende figuren. Dit alles onder begeleiding van muziek.

De synchroonzwem- en figuurdrijfgroep doet mee aan diplomazwemmen en wedstrijden in en buiten Tilburg en geven op verzoek demonstraties.

4.7Wedstrijdzwemmen

(diploma B vereist en mogelijk een vaardigheidsproef)

Er wordt getraind op conditie en snelheid. De diverse zwemslagen en de daarbij behorende keerpunten leer je tijdens de trainingen twee maal per week.

Wij nemen deel aan de Landelijke zwemcompetitie, Bondszwemkampioenschappen en sprintwedstrijden en organiseren o.a. ook het Brevetzwemmen. Als de wedstrijden verder weg zijn, dan gaan we gezamenlijk met de bus. De wedstrijdgroep krijgt ondersteuning van een werkgroep die activiteiten organiseert buiten de zwemtrainingen en wedstrijden om, voor alle zwemmers/sters.

4.840+ Zwemmen

Dit is bedoeld voor mensen van boven de 40 jaar welke het zwemmen nog willen leren, de zwemtechniek willen verbeteren of gewoon onder begeleiding lichaamsbeweging willen hebben. Dit alles gebeurt op een plezierige en leuke wijze door een hiertoe opgeleid kader waarbij het verbeteren van de conditie en het uithoudingsvermogen centraal staan.

4.9Trimzwemmen

(diploma A vereist)

Het in groepsverband zwemmen van een opgegeven afstand in een bepaalde tijd, waarbij het verbeteren van conditie en het uithoudingsvermogen centraal staat. Deze verbetering gebeurt onder deskundige begeleiding. Een ander voordeel is het zich veiliger en met plezier in het water kunnen bewegen. Er wordt niet opgeleid voor een diploma.

5Organisatie

De vereniging is onderverdeeld in diverse commissies, algemene functies en het bestuur, waarbij elk onderdeel eigen verantwoordelijkheden heeft.

 

5.1Communicatie

Communicatie met de leden (ouders en kinderen) is bijzonder belangrijk. Adequate informatie aan het begin van het traject (over de visie van de Tilburgse Watervrienden over zwemlessen, maar ook over praktische zaken als wachtlijsten, eerste zwemles, onze zwemlesmethode etc.) is essentieel om geen verkeerde verwachtingen te wekken. Ook tijdens het zwemlestraject is een goede/heldere communicatie met de ouders van belang. Het betreft zowel algemene informatie over de zwemlessen als informatie over de vorderingen van het individuele kind. Als bij kinderen de vorderingen structureel gaan afwijken van het leertraject, is het uitgangspunt dat de Tilburgse Watervrienden pro-actief acteert richting de ouders en niet afwacht tot de ouders om een toelichting vragen of een klacht indienen.

 

Om aan de communicatie met de leden een goede invulling te geven, hanteert de Tilburgse Watervrienden onder meer de volgende instrumenten:

5.2Uurleiders

Ten tijde dat het zwembad ter beschikking is voor de Tilburgse Watervrienden, is er een uurleider op het zwembad aanwezig. Deze is in eerste instantie het aanspreekpunt op het zwembad en houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid.

 

De uurleider is verantwoordelijk voor:

5.3Instructeurs

De instructeurs zijn degene die de zwemlessen verzorgen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en bepalen wanneer iemand klaar is om bijvoorbeeld een diploma te behalen.

Alle instructeurs zijn in het bezit van een diploma van minimaal zwemleider A.

De instructeur heeft een rol bij de volgende aspecten van de zwemlessen:

5.4Assistent instructeurs

De assistent instructeurs assisteren de gecertificeerde instructeurs tijdens het lesgeven. Afhankelijk van hun werkervaring, mogen zij een deel van de groep of aan de hele groep zwemles verzorgen.

5.5Controlemedewerkers

Tijdens de zwemtijden van de Tilburgse Watervrienden zit er aan de balie een controlemedewerker.

 

De controlemedewerker is verantwoordelijk voor:

5.6Inschrijven

Inschrijving gebeurt via het inschrijfformulier rechtstreeks vanaf de website, of door het invullen van een formulier dat af te halen is bij de controle tijdens de zwemuren. Een aanmelding wordt definitief zodra het inschrijfgeld betaald is. De voor de inschrijving benodigde gegevens worden in het computersysteem opgenomen. Dit betreft onder meer de NAW-gegevens en de eventuele voorkeurstijden en vaardigheden van het kind. Indien een plaats vrij komt, wordt het toekomstige lid telefonisch benaderd. Vanaf dan wordt gestart met het innen van contributie en is de persoon officieel lid van onze vereniging.

 

Bij het oproepen van kinderen wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind. Kinderen worden pas opgeroepen als ze 4 jaar zijn. (De ouders zijn van deze procedure op de hoogte.) Als er nog belangstelling is, wordt het kind in overleg met de ouders in een lesgroep geplaatst en de deelname aan de eerste les wordt afgesproken.

5.7Procedure eerste zwemles

Wanneer een kind voor de eerste keer komt zwemmen, om zijn ABC-diploma’s te halen, melden de ouders zich bij de controle. Daar krijgen de ouders te horen waar de kleedlokalen zijn en wat er van hun verwacht wordt (meehelpen aan- en uitkleden en bij de deur van het kleedlokaal afscheid nemen). Omdat het de eerste les is, mogen de ouders mee het bad in om te kijken naar deze bijzondere ervaring.

 

Het kind ontvangt tijdens of na de les het eerste rondje voor op de zwemkleding, ook ontvangt het kind het bijbehorende certificaat.

 

Kinderen en volwassenen die reeds hun ABC gehaald hebben, worden eveneens opgevangen bij de controle. Daar wordt verdere informatie verstrekt. Indien gewenst kan eerst een keer een proefles worden genomen, alvorens lid te worden.

5.8Leerlingregistratie

Bij de Tilburgse Watervrienden vindt de leerlingregistratie via de computer plaats. De naam en adresgegevens, datum van inschrijving, start van de lessen, de aanwezigheidsregistratie en de vorderingen ten aanzien van het bereiken van de tussendoelen (certificaten) en einddoelen (diploma’s) worden in een computerprogramma verwerkt.

 

De uurleider bespreekt (op eigen initiatief of op initiatief van de instructeur) kinderen die afwijken van het gemiddelde leertraject met de instructeur en, indien nodig, met de ouders. De uurleider en de commissie zwemmen zien erop toe dat de lesgroepen (voldoende) vol zijn en dat tijdig nieuwe leerlingen worden opgeroepen.

5.9Overgaan naar het volgende groepje (kleurdiploma)

De uurleider bepaalt of kinderen voldoen aan de eisen van de kleurcode en daarmee in aanmerking komen voor overzetten naar het volgende groepje.

Wanneer een kind verder gaat naar het volgende groepje, ontvang het een gekleurd rondje behorend bij het groepje waar het kind nu gaat zwemmen. Bij de controle kan het kleurdiploma worden opgehaald waarop staat aan welke leerdoelen het kind gaat werken.

5.10Diplomazwemmen

Een aantal keer per seizoen wordt het diplomazwemmen georganiseerd door de werkgroep diplomazwemmen die onderdeel is van de commissie zwemmen.

Instructeurs houden de vorderingen van de leerlingen op papier bij. Als de instructeur vindt dat alle onderdelen beheerst worden, kan hij een diplomakaart uit laten schrijven door een uurleider of zwemleider A+. Dit tot uiterlijk een paar weken voor het examen omdat namen doorgegeven moeten worden aan het Nationaal Platform Zwembaden/NRZ.

We vinden het erg belangrijk dat wanneer kinderen mogen diplomazwemmen, ze het dan ook halen. We schrijven daarom geen diplomakaart uit als een kind nog niet alle onderdelen voldoende beheerst.

De ouders wordt bij het uitreiken van het zwemdiploma gewezen op het belang om te blijven zwemmen, het belang om het Zwem-ABC volledig af te wikkelen.

5.11Bijscholing

Een aantal keer per seizoen wordt er een bijscholing georganiseerd voor alle (assistent-)instructeurs. Dit wordt georganiseerd door de werkgroep opleidingen die onderdeel is van de commissie zwemmen. Alle (assistent-)instructeurs dienen bij de bijscholingen aanwezig te zijn.

Bijscholing vindt plaats voor techniek, maar ook voor veiligheid en organisatie.


Licentie Nationale Zwemdiploma’s

De Tilburgse Watervrienden zijn in het bezit van een licentie voor de Nationale Zwemdiploma's.

Zwemlesaanbieders die met goed gevolg getoetst zijn door de Nationale Raad Zwemveiligheid, ontvangen de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Dit is de kwaliteitsstandaard van de zwembranche. Alleen zwemlesaanbieders die voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Licentie mogen de Nationale Zwemdiploma’s, waaronder het Zwem-ABC uitgeven.

Kwaliteitsborging Licentie Nationale Zwemdiploma’s

De Nationale Zwemdiploma’s, waaronder het Zwem-ABC, worden uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid, zij streven naar een continue kwaliteitsverbetering van de zwembranche. De Licentie Nationale Zwemdiploma’s stimuleert de borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen. Dit geeft de zekerheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van deze Licentie handelt volgens de kwaliteitsstandaard van de zwembranche.
De zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s geeft je de volgende vier zekerheden:
 1. Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
 2. Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het Nationale Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Dit officiële diploma wordt bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitvoering van verschillende beroepen.
 3. De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
 4. Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen. Bij elk moment van diplomazwemmen is er daarnaast een Examinator Nationale Zwemdiploma’s aanwezig.

Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond
Koninklijk goedgekeurd 31-12-1971
Telefoon: 06 - 53 77 64 24
E-mail: gebruik ons contactformulier
Postadres: Postbus 5, 5000 AA Tilburg
Kamer van Koophandel nummer: 40258678
IBAN voor contributie: NL91 INGB 0001 9456 57


WhatsApp Facebook

© 2021 Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden
Voor het laatst aangepast op dinsdag 30 november 2021.