| Contact
 | Kosten
 | Lid worden
 | Proefles
 | 
Zoeken in de site
 | Zwemtijden

Locatie: 

> Home > Algemeen > De-vereniging > Toezichtplan

Toezichtplan

Versie: 19 april 2021

Begrippen

Vrijwilliger

Ieder lid van de vereniging dat een lesgevende en/of ondersteunende functie heeft binnen de

zwemvereniging. In dit document gelden functionarissen eveneens als vrijwilliger.


Toezichthouder

Iedere vrijwilliger die met toezicht houdende werkzaamheden is belast en in bezit is van de

vaardigheid zwemmend redder.


Hulp-toezichthouder

Iedere vrijwilliger die met toezicht houdende werkzaamheden is belast maar niet over de

vaardigheid zwemmend redder beschikt.


EHBO-er

Vrijwilligers die in het bezit zijn van geldig diploma eerste hulp, te weten:

- Eerste hulp diploma oranje kruis

- BHV-certificaat

- BIG-registratie verpleegkundige/arts


Instructeur/trainer

Iedere vrijwilliger belast met een lesgevende taak en in het bezit van een van de volgende diploma’s:

- Zwemleider A

- Zwemleider A+

- Zwemleider B

- Certificeerbare eenheid Lesgever Zwem-ABC

- Zwemonderwijzer

- Instructeur 3 Reddingsbrigade Nederland

- L.O./M.O. akte lichamelijke opvoeding

- C.I.O.S-diploma met aantekening zwemonderwijs

Voor synchroonzwemmen en figuurdrijven: opleiding synchroonzwemmen.


Assistent-instructeur

Iedere vrijwilliger die onder supervisie van een instructeur belast is (helpt) met een lesgevende taak.Uurleider

De toezichthouder/instructeur die aangesteld is als verantwoordelijke voor een zwembassin tijdens een bepaalde periode. De uurleider is belast met de aansturing van de instructeurs/toezichthouders en heeft daartoe de algemene leiding over een bassin. Een uurleider dient minimaal over de kwalificatie “instructeur” of “trainer” te beschikken. Indien een uurleider niet over deze kwalificatie beschikt dient er tenminste één andere vrijwilliger aanwezig te zijn die hierover wel beschikt.


Controlevrijwilliger

Vrijwilligers die belast zijn met het controleren van de lidmaatschapspassen van leden van de vereniging. Ook zijn deze vrijwilligers het eerste aanspreekpunt voor leden en ouders/verzorgers van leden die vragen, opmerkingen of klachten hebben.


Garderobevrijwilliger

Vrijwilligers die belast zijn met het houden van toezicht bij de kleedkamers en douches. Deze taak kan gecombineerd worden met die van controlevrijwilliger.


Sportbedrijf

Sportbedrijf Tilburg is een afdeling van de gemeente Tilburg. Naast het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke sportvoorzieningen in de stad, wil het Sportbedrijf dat zoveel mogelijk inwoners gaan en blijven sporten. Het sportbedrijf is verantwoordelijk voor onder andere het onderhoud en schoonmaak van de zwembaden waarin de Tilburgse Watervrienden zwemmen.

1Inleiding

Dit toezichtplan is van toepassing op alle zwemactiviteiten die worden georganiseerd door

zwemvereniging de Tilburgse Watervrienden in Sportcomplex de Driebucht, Sportcentrum Reeshof en incidenteel in recreatiebad Stappegoor. Dit toezichtplan biedt een leidraad waarbinnen de activiteiten plaatsvinden en is onlosmakelijk verbonden met het bedrijfsnoodplan (calamiteitenplan en ontruimingsplan) waarbij geldt dat te allen tijde de instructies van de daartoe bevoegde personeelsleden van de zwembaden opgevolgd dienen te worden.

1.1Doelstelling

Dit toezichtplan bevat de richtlijnen waarbinnen het toezicht tijdens onze activiteiten vorm gegeven

moet worden met als doel om de veiligheid van zowel onze leden als vrijwilligers te waarborgen.


2Algemene richtlijnen

2.1Toegang

2.2Preventie2.2.1Risicomomenten

2.2.2Risicoplaatsen

2.3Taken toezichthouders

2.4Aantal toezichthouders per activiteit

Het aantal (hulp-)toezichthouders dat aanwezig moet zijn tijdens de zwemlessen verschilt per activiteit. Hieronder staan de richtlijnen per activiteit aangegeven.

2.4.1Elementair zwemmen

Er dienen ten minste twee (hulp-)toezichthouders aanwezig te zijn (waarvan ten minste één toezichthouder) waarvan er één in het geval van een calamiteit kortstondig de zwemzaal mag verlaten om hulp in te schakelen.

Wanneer het aantal aanwezige (zwemmende) leden meer dan twintig bedraagt, dient er een derde (hulp-)toezichthouder aanwezig te zijn.

2.4.2Diplomazwemmen (ABC, zwemvaardigheden):

Per twee banen waar gezwommen wordt, dient ten minste één toezichthouder aanwezig te zijn. Indien er in meer dan twee banen gezwommen wordt, mag de rest van het toezicht door een hulp-toezichthouder worden uitgevoerd.

2.4.3Volwassenen zwemmen

Per zwemzaal dient ten minste één toezichthouder aanwezig te zijn.2.4.4Wedstrijdzwemmen

Tijdens de training

Per vier banen waar gezwommen wordt, dient ten minste één toezichthouder aanwezig te zijn. Indien er in meer dan twee banen gezwommen wordt, mag de rest van het toezicht door een hulp-toezichthouder worden uitgevoerd.


Tijdens een wedstrijd

Dient er ten minste één EHBO'er aanwezig te zijn van onze eigen vereniging die de beschikking heeft over een portofoon waar mee hij in contact staat met het badpersoneel van de accommodatie.

De officials en ploegleiders van de aanwezige verenigingen zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de zwemmers van hun eigen vereniging.

2.4.5Synchroonzwemmen

Per drie banen waar gezwommen wordt, dient ten minste één toezichthouder aanwezig te zijn. Indien er in meer dan twee banen gezwommen wordt, mag de rest van het toezicht door een hulp-toezichthouder worden uitgevoerd.

2.4.6Garderobe en douches

Toezicht op de garderobe en douches vindt plaats door de garderobe- en controlevrijwilligers die hierin kunnen worden bijgestaan door de overige toezichthouders. Er dient ten minste één toezichthouder aanwezig te zijn bij de douches.

2.5Constatering van het niet naleven van het toezichtplan

Wanneer een vrijwilliger een afwijking op de uitvoering van het toezichtplan constateert, dient hiervan melding te worden gemaakt bij de uurleider. De uurleider zal hierop in gesprek gaan met betreffende vrijwilliger(s) en trachten het geconstateerde op te lossen.

De uurleider zal een afwijking op het naleven van het toezichtplan registreren middels een kort verslagje van dat hetgeen geconstateerd en besproken is. Dit verslag wordt aangeboden aan de commissie zwemmen en een kopie komt achterin in de map met het toezichtplan. Bij herhaaldelijke/structurele afwijkingen of wanneer de uurleider niet in staat blijkt het geconstateerde op te lossen, dient de vrijwilliger hiervan melding te maken bij het bestuur.
3Garderobe en douches

De garderobe en douches vallen niet onder de zwemzaal en hebben daarom aanvullende richtlijnen nodig, ook zijn de risico’s andere dan die van de bovenstaande hoofdstukken.

3.1Algemene richtlijn

Bij de garderobe en douches zal een van de controlevrijwilligers kijken of alles verloopt volgens afspraak:

3.2Risico’s

3.2.1Uitglijden/vallen/beklemming

Kinderen kunnen onder de douche uitglijden, daarom mag er geen zeep/shampoo worden gebruikt. Kinderen kunnen in de kleedhokjes van de tafels of banken vallen, kinderen mogen daar daarom niet op gaan staan. Kinderen kunnen met hun vingers tussen deuren en banken komen, de kleedhokjes zijn daarom geen speelplaats.

3.2.2Diefstal

Verzoek leden om waardevolle eigendommen in de lockers op te bergen.

3.2.3Vernieling

Waak voor luidruchtige geluiden en treedt het lokaal binnen wanneer je kabaal

constateert.

3.2.4Foto/videobeelden maken

Verzoek leden om geen gebruik te maken van apparaten die de mogelijkheid hebben om foto’s/video’s te maken. Verzoek leden om bij constatering van oneigenlijk gebruik hiervan direct melding te maken bij de uurleider. Uitzonderingen hierop kunnen zijn in zwembad bij de kijklessen en tijdens het diplomazwemmen of voor trainingsdoeleinden.

3.2.5(Seksueel) ongewenst gedrag

Handhaaf de scheiding tussen kleedlokalen voor jongens/mannen en meisjes/vrouwen. Sta open voor signalen van ongewenst gedrag en schakel bij het eerste vermoeden hierop direct de uurleider in.

3.3Overig

Indien een kleedlokaal betreden moet worden zonder dat er sprake is van een ernstige calamiteit dient dit te gebeuren door een vrijwilliger van het geslacht dat in die kleedkamer om mag kleden.

3.4Incidenten

Bij constatering (of vermoeden) van onregelmatigheden / incidenten dient direct melding te worden gemaakt bij de uurleider.

4Calamiteiten

4.1Calamiteiten die leiden tot ontruiming

Calamiteiten die een (mogelijk) direct gevaar vormen of kunnen gaan vormen voor de aanwezigen, leiden tot een zo spoedig mogelijke ontruiming van het zwembad.

Er zal worden gewaarschuwd voor gevaar via de omroepinstallatie, eventueel gaat de slow-whoop. Alle vrijwilligers nemen hun groepje leden mee naar een veilige verzamelplaats, via de aangegeven vluchtwegen en -deuren.
Voorbeelden van zulke calamiteiten zijn:4.2Overige calamiteiten

Calamiteiten die niet leiden tot ontruiming, maar waar ingrijpen wel vereist is moeten in eerste instantie worden afgehandeld door de controlevrijwilligers en/of de uurleider. Indien noodzakelijk kan professionele hulp worden ingeschakeld (medewerker sportbedrijf, politie, ambulance).

Van alle ongevallen waarbij EHBO verleend moet worden (alles boven pleister niveau), dient de ongevallenregistratielijst te worden ingevuld. Elk ongeval waarbij doorverwijzing plaats vindt dient geregistreerd te worden middels het ongevallenregistratieformulier.

Bij constatering van herhaaldelijke ongevallen van dezelfde aard dient hiervan melding te worden gemaakt bij het bestuur. Dit bij voorkeur door de uurleider.

Voorbeelden van andere calamiteiten die gemeld moeten worden aan het bestuur zijn:
Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond
Koninklijk goedgekeurd 31-12-1971
Telefoon: 06 - 53 77 64 24
E-mail: gebruik ons contactformulier
Postadres: Postbus 5, 5000 AA Tilburg
Kamer van Koophandel nummer: 40258678
IBAN voor contributie: NL91 INGB 0001 9456 57


WhatsApp Facebook Instagram

© 2023 Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden
Voor het laatst aangepast op 18 december 2021.